گرامر درس 9 تاپ ناچ 2b

گرامر درس 9 تاپ ناچ 2b

 مبحث اول:

infinitive of purpose:

همانطور که می دانید برای بیان دلیل کاری از because استفاده می کنیم. مثلا:

1. I went to college because I wanted to study medicine.

مثال یک را به روش زیر نیز می توان بیان کرد:

2. I went to college to study medicine.

مشاهده می کنید که به جای because از ساختار infinitive (to + verb) استفاده کردیم که به آن اصطلاحا infinitive of purpose گفته می شود.
دقت کنید که بعد از to حتما باید از فعل استفاده کنیم و فعل باید حالت ساده داشته باشد. به چند مثال دیگر توجه کنید:

3. I called my teacher to ask a question.
4. My brother bought a book to give to his friend.
5. She turned on the computer to send an e-mail.
6. We went to the spa to relax.
7. I need to take a vacation to get away from it all.

گاهی اوقات در جواب سوال هایی که با why پرسیده می شوند میتوان به صورت کوتاه با infinitive پاسخ داد:

8. Why did you call him?
To wish him a happy birthday.
9. Why do you need to go to the store?
To get some cheese.

مبحث دوم:

مقایسه با استفاده از ساختار as … as:

زمانی که دو چیز را با هم مقایسه میکنیم که از یک جنبه ی خاص با هم تشابه دارند و دارای خصوصیت یکسان می باشند می توانیم از ساختار as… as استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

1. She runs as fast as his older brother.
او به تندی برادر بزرگش می دود (هر دو یکسان هستند).

2. My new car is as fast as the old one.
ماشین جدیدم به سریعی ماشین قبلی ام است (هر دو یکسان هستند).

3. My brother is as tall as my father.
برادر من به بلندی پدرم است (قد هر دوی آنها هم اندازه است(.

4. She is as beautiful as an angle.
او به اندازه ی یک فرشته زیباست (هر دو به زیبایی هم هستند).

5. She can play the piano as beautifully as her father.
6. This room is as big as the other one.
7. She drives as carefully as her mother.

همانطور که مشاهده می کنید بین as … as هم میتوان از صفت استفاده کرد و هم از قید. در مثال های 1، 5 و 7 از قید استفاده شده و در مثال های 2، 3، 4 و 6 صفت به کار رفته است.

ممکن است این سوال مطرح شود که چه موقع لازم است از صفت و چه موقع باید از قید استفاده کنیم. پاسخ این سوال ساده است. همانطور که میدانید صفت را برای توصیف اسم و قید را به منظور توصیف فعل به کار می بریم. به دو مثال زیر توجه کنید:

8. She is as careful as her mother in driving.
9. She drives as carefully as her mother.

در مثال 8 با استفاده از صفت ‘careful’ ضمیر she را که جایگزین یک اسم است توصیف میکنیم. اما در مثال 9 عمل رانندگی کردن است که با قید ‘carefully’ توصیف می شود.

در اکثر مواقع در صورتی که فعل جمله فعل to be باشد باید از صفت استفاده کنیم ولی اگر فعل جمله از دسته ی افعال اصلی باشد باید از قید استفاده شود. همانطور که ملاحظه می کنید در مثال 8 فعل جمله یک فعل to be است. اما در مثال 9 فعل جمله فعل اصلی ‘drive’ است.

همانطور که گفتیم ساختار as… as را برای صحبت کردن از تشابه ها به کار میبریم ولی اگر جمله منفی باشد نشان دهنده ی تفاوت بین دو چیز است. مثلا:

10. My brother is not as tall as my father.

برادر من به بلندی پدرم نیست (یعنی پدرم بلندتر است). پس بین آنها تفاوت وجود دارد.

زمانی که جمله منفی باشد شخص یا چیزی که دوم آمده خاصیت صفت یا قید را بیشتر از شخص یا چیز اول دارد. در مثال 10 ‘my father’ دوم آمده است. پس خاصیت بلندی را بیشتر از ‘my brother’ که اول آمده داراست.

11. Shiraz isn’t as big as Tehran.
شیراز به بزرگی تهران نیست (یعنی تهران بزرگتر است) .

می توان قبل از as…as از یک قیدهای مختلف استفاده کرد و معنی جمله را تحت تاثیر قرار داد. در اینجا چند قیدی را که می توان قبل از ساختار as…as استفاده کرد با هم مورد بررسی قرار می دهیم:

almost:

قید almost را در جملات مثبت به کار می بریم. این قید نشان دهنده ی تفاوت اندک بین دو چیز است. مثلا:

12. This car is almost as good as the other one.

با وجودی که این جمله مثبت است، اما به دلیل حضور قید almost هر دو ماشین کاملا یکسان نیستند. این جمله می گوید که این ماشین تقریبا به خوبی آن یکی است. یعنی ماشین دوم کمی بهتر از ماشین اول است.

13. She is almost as tall as her sister.
او تقریبا به بلندی خواهرش است (خواهرش کمی بلندتر است).

14. This machine works almost as well as the other one.
ماشین دوم کمی بهتر از ماشین اول کار می کند.

توجه کنید که good صفت و well قید است. در مثال 12 به دلیل وجود فعل to be و توصیف اسم از good استفاده کرده ایم ولی در مثال 14 به دلیل حضور فعل اصلی work قید well به کار رفته است.

nearly:

قید nearly را هم می توان در جملات مثبت و هم در جملات منفی به کار برد. اما معنای آنها با هم تفاوت دارد. استفاده از nearly در جملات مثبت مشابه almost است و نشان دهنده ی تفاوت کم بین دو چیز است ولی در جملات منفی تفاوت زیاد و فاحش بین دو چیز را نشان می دهد. مثلا:

15. She is nearly as tall as her mother.
او تقریبا به بلندی مادرش است (مادرش کمی بلندتر است).

16. She isn’t nearly as tall as her mother.
مادرش خیلی از او بلندتر است.

17. He is nearly as fast as his best friend.
او تقریبا به سریعی دوستش است (دوستش کمی سریع تر است).

18. He doesn’t run nearly as fast as his friend.
دوستش خیییلی سریعتر از او میدود.
توجه کنید که کلمه ی ‘fast’ هم صفت و هم قید است. در مثال 17 در حالت صفتی با فعل to be به کار رفته است ولی در جمله ی 18 در حالت قیدی و با فعل اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

quite:

قید quite را اکثرا در جملات منفی به کار می بریم ولی برای نشان دادن تفاوت های کم. مثلا:

19. This apartment isn’t quite as large as the one we saw last week.
این آپارتمان دقیقا به بزرگی آن یکی که هفته ی پیش دیدیم نیست (آن آپارتمان کمی بزرگتر است).

20. Our new neighborhood isn’t quite as clean as our old one.
محله ی قبلیمان کمی از این یکی تمیزتر بود.
just:

قید just نشان دهنده ی تشابه دقیق دو چیز است و صرفا برای تاکید به کار می رود. مثلا:

21. This monitor is just as big as the one in the catalog.
هر دو مانیتور دقیقا یک اندازه دارند.

22. She is just as tall as her brother.
او و برادرش دقیقا هم قد هستند.

قید just را هم می توان در جملات مثبت و هم در جملات منفی به کار برد.
به منظور درک بهتر تفاوت های این قید ها در اینجا آنها را به طور اجمالی با هم مقایسه می کنیم:

almost: جملات مثبت/ تفاوت کم
nearly: جملات مثبت (نشان دهنده ی تفاوت کم) وجملات منفی (نشان دهنده ی تفاوت زیاد)
quite: جملات منفی/ تفاوت کم
just: جملات مثبت و منفی (تاکید روی تشابه کامل)

گاهی اوقات اگر شنونده متوجه باشد که ما چه چیزهایی را با هم مقایسه می کنیم نیازی نیست که دومین چیز یا شخص در جمله تکرار شود. مثلا:

23. My new scanner is great. My older one wasn’t nearly as good.

چون در جمله ی دوم واضح است که من مانیتور قدیمی را با مانیتور جدیدم مقایسه می کنم نیازی به تکرار my new scanner در انتهای جمله ی دوم نیست.

24. She has changed his car. The new one isn’t quite as fast.

فرم کامل جمله دوم به صورت زیر است:

The new one isn’t quite as fast as the old one.

که نیازی به تکرار آن نیست.

دقت کنید که در تمام جملات بالا بین as…as یا از صفت استفاده شده و یا از قید. در واقع بین as…as نمیتوانیم از اسم استفاده کنیم. اما اگر قبل از اسم too many و یا too much قرار دهیم، میتوانیم آن را بین as…as به کار ببریم. مثلا:

25. My house has as many rooms as your house.
26. This cellphone doesn’t have as many features as the other one.
27. Tehran is really polluted. There isn’t nearly as much pollution in Shiraz.
28. There wasn’t as much rain this year than last year.

ملاحظه می کنید که قبل از اسم های قابل شمارش as many و قبل از اسم های غیر قابل شمارش از as much استفاده کرده ایم.
Grammar Booster:

قسمت اول:

برای نشان دادن دلیل یا هدف از انجام کاری علاوه بر to می توان ازin order to و for نیز استفاده کرد. بعد از in order to نیز همانند to باید حتما از فعل استفاده کرد فعل باید فرم ساده داشته باشد. اما بعد از for باید از gerund (verb + ing ) استفاده کنیم:

1. They are going to the park to run.
They are going to the park in order to run.
They are going to the park for running.
2. I went to college to study medicine.
I went to college in order to study medicine.
I went to college for studying medicine.
3. I called my teacher to ask a question.
I called my teacher in order to ask a question.
I called my teacher for asking a question.
4. My brother bought a book to give to his friend.
My brother bought a book in order to give to his friend.
My brother bought a book for giving to his friend.
5. She turned on the computer to send an e-mail.
She turned on the computer in order to send an e-mail.
She turned on the computer for sending an e-mail.
6. We went to the spa to relax.
We went to the spa in order to relax.
We went to the spa for relaxing.
7. I need to take a vacation to get away from it all.
I need to take a vacation in order to get away from it all.
I need to take a vacation for getting away from it all.

بعد از for از اسم نیز میتوان استفاده کرد. مثلا:

8. I went to the supermarket for some milk.
9. She shops online for electronics.
10. I went to the Internet for some information.

دقت کنید که بعد از to و in order to امکان استفاده از اسم وجود ندارد.
قسمت دوم:

همانطور که به خاطر دارید برای مقایسه علاوه بر ساختار as…as می توانیم از حالت های comparative و superlative استفاده کنیم.
از ساختاری های as…as و comparative برای مقایسه ی دو چیز استفاده می کنیم. ولی ساختار superlative را برای نشان دادن برتری یک چیز به یک گروه به کار می بریم.

در هر سه ساختار هم می توان از صفت و هم از قید استفاده کرد. اگر فعل جمله to be بوده و اسم را توصیف می کنیم باید از صفت استفاده کنیم ولی اگر فعل جمله فعل اصلی باشد باید قید به کار ببریم. مثلا:

1. She is as experienced as her friend in playing soccer.
2. She plays the piano as professionally as her sister.
3. They are more professional than their rivals.
4. He runs more slowly than his brother.
6. John is the most curious student in this class.
7. Of all the printers I have seen today, this one starts up the most slowly.

Writing Booster:

گاهی اوقات در یک متن قرار است در مورد مزایا و معایب چیزی صحبت کنیم. برای این منظور می توان از سه روش استفاده کرد:

روش اول:

می توان در یک پاراگراف هم در مورد مزایا و هم در مورد معایب صحبت کرد. مثلا در یک جمله یکی از مزیت ها را مطرح کرده و بلافاصله در جمله ی بعدی ایرادی که مربوط به همان مزیت است را معرفی کنیم.

روش دوم:

میتوانیم مزایا و معایب را در دو پاراگراف جداگانه مورد بحث قرار دهیم. در یک پاراگراف فقط در مورد مزایا و در یک پاراگراف فقط در مورد معایب صحبت کنیم.

روش سوم:

این امکان نیز وجود دارد که بیشتر از دو پاراگراف داشته باشیم و در هر پاراگراف یک مزیت و ایراد مرتبط به هم را با جزییات مورد بحث قرار دهیم.

در صفحه ی 147 کتاب مثال هایی برای هر سه روش ارائه شده است.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0