گرامر درس 8 تاپ ناچ 1B

مبحث اول:

کاربردهای ضمایر مفعولی

در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی فاعل (subject) کسی یا چیزی است که در جمله انجام دهنده ی کار است و مفعول نیز کسی یا چیزی است که دریافت کننده ی عمل فعل است. به جمله ی زیر توجه کنید:

I bought a cardigan.

من یک ژاکت خریدم

در جمله ی بالا فاعل جمله ‘I’ است، به این خاطر که عمل خریدن را انجام داده است و cardigan مفعول جمله به حساب می آید، چون چیزی است که خریده شده است. معمولا فاعل شروع کننده ی جمله است. به جمله ی زیر دقت کنید:

Sara teaches Mary everyday.

سارا به مری هر روز آموزش می دهد.

در جمله ی بالا نیز فاعل Sara است که عمل درس دادن را انجام می دهد و مفعول Mary است که عمل درس دادن روی او انجام می شود و در واقع گیرنده ی عمل است. در این جمله هر دوی فاعل و مفعول اسم هستند ولی این امکان وجود دارد که به جای آنها از ضمیر استفاده کنیم. به جای جمله ی بالا میتوانیم جمله ی زیر را به کار ببریم:

She teaches her everyday.

میدانیم که she و her هر دو برای سوم شخص مفرد مونث به کار می روند ولی آیا می توان جای آنها را در جمله ی بالا عوض کرد؟ جواب این سوال منفی است. به این خاطر که she یک ضمیر فاعلی است و فقط به جای فاعل جمله می نشیند و her یک ضمیر مفعولی است که فقط به جای مفعول می تواند قرار بگیرد.

ضمایر فاعلی و مفعولی را نمیتوان به جای هم استفاده کرد. البته در بعضی از مواقع ضمیر مفعولی وفاعلی یکسان است:
ضمایر فاعلی:

I, you, we, they, he, she, it

ضمایر مفعولی:

me, you, us, them, him, her, it

دقت کنید که ضمایر فاعلی و مفعولی you و it یکسان است.

در زبان انگلیسی سه نوع مفعول وجود دارد:

مفعول مستقیم (direct object)
مفعول غیرمستقیم (indirect object)
مفعول حرف اضافه (object of preposition)

چنانچه بعد از فعل تنها یک مفعول به کار رفته باشد آن مفعول قطعا مفعول مستقیم است. مثلا:

I study English.
I love those shoes.
He bought some flowers.

در جملات بالا English، those shoes و some flowers مفعول های جمله هستند که می توانیم به جای آنها ضمیر نیز قرار دهیم:

I study it.
I love them.
He bought them.

اگر در جمله دو مفعول وجود داشته باشد یکی از آنها مفعول مستقیم و دیگری مفعول غیر مستقیم است. زمانی که یکی از مفعول ها یک شخص و دیگری یک چیزغیرانسانی باشد، شخص مفعول غیرمستقیم و آن چیزغیر انسانی مفعول مستقیم است. مثلا:

I gave my mother a flower.

در جمله ی بالا فاعل جمله ‘I’ بوده و مفعول های جمله ‘my mother’ و ‘a flower’ می باشند که my mother مفعول غیرمستقیم و a flower مفعول مستقیم است. اگر حرف اضافه ای در جمله به کار نبریم، همیشه ابتدا مفعول غیرمستقیم و بعد از آن مفعول مستقیم می آید. در مثال بالا نیز مشاهده می کنید که مفعول غیرمستقیم قبل از مفعول مستقیم به کار رفته است. دقت کنید که به جای مفعول مستقیم هیچ گاه نمی توانیم ضمیر استفاده کنیم. مثلا در جمله ی بالا استفاده از ضمیر مفعولی ‘it’ به جای ‘a flower’ ممکن نیست.
در صورتی مفعول مستقیم بعد از مفعول غیرمستقیم به کار نرفته و اول بیاید حتما لازم است که یک حرف اضافه به ساختار جمله اضافه شود. جمله ای را که در بالا مشاهده کردید به صورت زیر نیز می توان بیان کرد:

I gave a flower to my mother.

ملاحظه می کنید که در این جمله مفعول مستقیم اول آورده شده است و به همین خاطر از حرف اضافه ی to استفاده کرده ایم. که در این صورت به مفعولی که بعد از حرف اضافه می آید object of preposition یا مفعول حرف اضافه گفته می شود. البته حرف اضافه ای که به کار میبریم بستگی به فعل جمله دارد. مثلا:

Sarah bought her friend a gift.

در این جمله her friend مفعول غیرمستقیم و a gift مفعول مستقیم است. به این خاطر که ابتدا مفعول غیرمستقیم و سپس مفعول مستقیم به کار رفته اند در جمله حرف اضافه ای دیده نمی شود. ولی اگر جای مفعول ها را عوض کنیم ساختار جمله به شکل زیر تغییر می کند:

Sarah bought a gift for her friend.

در اینجا ابتدا مفعول مستقیم و سپس مفعول حرف اضافه به کار رفته است. همانطور که مشاهده می کنید در این جمله از حرف اضافه ی for استفاده کرده ایم که بر اساس فعل bought انتخاب شده است.
قبلا توضیح دادیم که زمانی که اول مفعول غیرمستقیم و سپس مفعول مستقیم به کار میرود، نمی توانیم به جای مفعول مستقیم از ضمیر استفاده کنیم. ولی اگر اول مفعول مستقیم آورده شود و مفعول دیگر به دنبال یک حرف اضافه بیاید می توان از ضمیر نیز به جای هر دو مفعول استفاده کرد. مثلا جمله ی بالا را میتوان به اشکال زیر نیز بیان کرد:

Sarah bought it for her friend.
Sarah bought a gift for her.
Sarah bought it for her.

مبحث دوم:

صفت های مقایسه ای(comparative adjectives)
برای مقایسه کردن دو اسم میتوان از صفت های مقایسه ای استفاده کرد. در جملات زیر صفت ها به منظور مقایسه ی دو اسم به صورت تفضیلی به کار رفته اند:

1. My bag is smaller than hers.
2. The city is usually larger than a town.
3. She is prettier than her sister.
4. The weather here is better than where I come from.
5. The situation of the market is now worse than the past.
6. That suit is more expensive than the red one.
7. Our university is more crowded than your university.

دقت کنید که در تمام جملات بالا فقط دو اسم را مقایسه می کنیم.
همانطور که در مثال های 1، 2 و 3 میبینید اگر صفتی یک بخش (syllable) داشته باشد برای ساختن صفت تفضیلی به انتهای آن er اضافه می کنیم. اما زمانی که صفت ها بیشتر از دو سیلاب داشته باشند به جای اضافه کردن er، باید قبل از صفت از more استفاده کنیم. در مثال های 6 و 7 صفات بیشتر از دو سیلاب هستند.
بعضی از صفت ها مثلا good و bad فرم تفضیلی بی قاعده دارند که صفت تفضیلی آنها به ترتیب better و worse می باشد که نمونه آنها را در جملات 4 و 5 مشاهده می کنید.

یکی از نکات مورد توجه در این مقوله صفت های متضاد صفات مقایسه ای است. چنانچه صفت یک سیلابی باشد که با اضافه کردن er به صفت تفضیلی تبدیل میشود متضاد آن کلا یک کلمه ی متفاوت است. در زیر چند نمونه از متضادهای یک سیلابی را ملاحظه می کنید:

smaller/larger
happier/sadder
hotter/colder
looser/tighter

اما برای صفت های طولانی تری که بیشتر از دو سیلاب هستند و برای شکل تفضیلی آنها قبل از صفت ، کلمه ی more اضافه می کنیم کافی است برای ساختن شکل متضاد آن به جای more از less استفاده کنیم. مثلا:

more beautiful/less beautiful
more crowded/less crowded
more polluted/less polluted
more attractive/less attractive

توجه کنید که less را قبل از صفت های تک سیلابی به کار نمی بریم.
نکته ی دیگر اینکه در صورتی که دو چیز یا شخصی را که با هم مقایسه می کنیم همزمان در جمله حضور داشته باشند بین آنها از حرف اضافه ی than استفاده می کنیم. اما اگر فقط یکی از موارد را ذکر کنیم دیگر نیازی به استفاده از حرف اضافه ی than نیست. مثلا:

She is more active than her sister.
She is more active.

همانطور که در مثال ها مشخص است در مثال اول هر دو مورد قابل مقایسه در جمله حاضر هستند و بین آنها حرف اضافه ی than به کار رفته است. ولی در مثال دوم یکی از موارد قابل مقایسه حذف شده است و به همین خاطر نیازی به than نیست.

Grammar Booster:

تنها موردی که در این قسمت در توضیحات قبلی پوشش داده نشده طریقه ی هجی کردن صفت ها بعد از گرفتن er است:

tighter, cleaner, taller, shorter etc

اکثر صفات تک سیلابی برای حالت تفضیلی er می گیرند. اما به صفاتی که به e ختم می شوند فقط یک r اضافه می کنیم:

looser, larger, cuter, nicer etc

صفاتی که consonant-vowel-consonant ختم می شوند، حرف بی صدای آخر آنها در صورت گرفتن er تکرار میشود:

hotter, bigger, sadder etc

حرف y در صفاتی که به حرف y ختم می شوند در صورت گرفتن er تبدیل به i می شود:

happier, busier, healthier, friendlier etc
Writing Booster:

برای بیان کردن دلیل چیزی می توانیم از حروف ربط because یا since استفاده کنیم که هر دو کاملا هم معنی هستند. به مثال های زیر توجه کنید:

Because she is very hardworking, she always gets good grades.
Since she is very hardworking, she always gets good grades.

همانطور که در مثال های بالا مشاهده می کنید در هر جمله دو clause وجود دارد که اولی به دومی وابسته است. جای دو clause را میتوان بدون اینکه تفاوتی در معنای جمله ایجاد شود عوض کرد:

She always gets good grades because she is very hardworking.
She always gets good grades since she is very hardworking.

همانطور که در مثال ها میبینید چنانچه جمله با clause حاوی because یا since شروع شود بعد از clause اول باید از کاما استفاده کنیم ولی اگر جمله واره ی حاوری because یا since بعد از یک جمله واره ی دیگر آورده شود نباید بین دو clause از کاما استفاده شود.
توجه کنید که جمله واره ای که با because یا since شروع می شود یک جمله ی کامل نیست و جمله واره ی دیگر جمله وابسته است. به همین خاطر نمی توان از آن به عنوان یک جمله ی مستقل استفاده کرد. مثلا:

Because she was always late,

همانطور که ملاحظه می کنید بعد از گفتن جمله واره ی بالا شنونده منتظر ادامه ی جمله است. پس لازم است با یک جمله واره ی دیگر آن را کامل کنیم:

Because she was always late, her manager couldn’t trust her.

با وجودی که جمله واره ای که با since و because شروع میشود معنای کامل ندارد و لازم است با یک جمله واره ی دیگر همراه شود، ولی در صورتی که در محاوره های روزمره در پاسخ به یک سوال از آنها استفاده کنیم ایرادی ندارد که به تنهای آورده شوند. مثلا:

Why did she get a day off from work?
Because she was sick.

در اینجا نیازی نیست که جمله واره ی دیگری بعد از جمله واره ی اول آورده شود. به این خاطر که در واقع جمله واره ی بعدی یک بار در سوال آمده و نیازی نیست آن را تکرار کنیم.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

 1. M :
  25 آذر 98

  واقعا عااالی بود
  خیلی خوش سانس بودم این مطلب و وب شما رو پیدا کردم
  خسته نباشید
  واقعا نیاز داشتم
  بازم ممنون

0