گرامر درس 7 تاپ ناچ 1B

مروری بر زمان گذشته ی ساده:

همانطور که میدانید در زبان انگلیسی دو نوع فعل وجود دارد: افعال to be و افعال اصلی. این دو گروه از قانون های متفاوتی تبعیت می کنند.

گذشته ی افعال to be :

اگر به خاطر داشته باشید قبلا افعال am, is, are را مورد بحث قرار دادیم. این افعال فرم حال ساده ی افعال to be هستند. فرم گذشته ی ساده ی این افعال به صورت زیر می باشد:

am : was
is : was
are : were

برای فاعل های مفرد از جمله I,he,she,it از فعل was و برای فاعل های جمع we,they,you از فعل were استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

1. I was at home last night.
2. She was absent yesterday.
3. He was with me last week.
4 .It was rainy on Saturday.
5. You were in my classroom in high school.
6. They were at home this morning.
7. We were late for the party.

دقت کنید که برای فاعل you چه در حالت مفرد و چه در حالت جمع از فعل were استفاده می کنیم.

برای منفی کردن این جملات لازم است که بعد از فعل to be از not استفاده کنیم. جملات زیر حالت منفی مثال های بالا هستند:

1. I was not at home last night.
2. She wasn’t absent yesterday.
3. He was not with me last week.
4. It wasn’t rainy on Saturday.
5. You weren’t in my classroom in high school.
6. They were not at home this morning.
7. We were not late for the party.

در ادامه فرم سوالی جملات بالا را مشاهده می کنید:

1. Was I at home last night?
Yes, you were./ No, you weren’t.
2. Was she absent yesterday?
Yes, she was./ No, she wasn’t.
3. Was he with me last week?
Yes, she was./ No, she wasn’t.
4. Was it rainy on Saturday?
Yes, it was./ No, it wasn’t.
5. Were you in my classroom in high school?
Yes, I was./ No, I wasn’t.
6. Were they at home this morning?
Yes, they were./ No, they weren’t.
7. Were we late for the party?
Yes, we were./ No, we weren’t.
برای سوالات اطلاعاتی نیز از فرمول زیر تبعیت می کنیم:

Where/When/How + was/were + subject + باقی جمله ?

مثلا:

1. Where was she last night?
She was at home
2. When was the class?
It was at 8:00.
3. How was the weather?
It was sunny and hot.
4. Where were they yesterday?
They were at work.

فقط در مورد who زمانی که در مورد فاعل جمله سوال می پرسیم فرمول سوالی کردن جمله متفاوت است که در ادامه ملاحظه می کنید:

Who + was/ were + باقی جمله ?

1. Who was absent yesterday?
Sara was. / Sara was absent.
2. Who was late for the class?
Mike was./ Mike was late.

دقت کنید که زمانی که با who در مورد فاعل جمله سوال می پرسیم همیشه از فعل to be مفرد was استفاده می کنیم. چنانچه who مفعول جمله را مورد سوال قرار دهد از همان فرمول عمومی برای ساخت سوال تبعیت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

1. Who was she with last night?
She was with her sisters.
2. Who was with you last night?
Sarah was.

در جمله ی اول شخص مورد پرسش مفعول جمله است به همین خاطر بعد از فعل was فاعل در جمله حاضر است. ولی در جمله ی دوم به این خاطر که شخص مورد پرسش فاعل جمله است دیگر نمی توان بعد از فعل از آن استفاده کرد.

گذشته ی افعال اصلی :
فرم گذشته ی افعال اصلی نیز به دو دسته تقسیم می شوند: افعال با قاعده (regular) و افعال بی قاعده (irregular) .

مثال هایی از افعال با قاعده :
like, want, need, wash, work, exercise, etc.

مثال هایی از افعال بی قاعده :
buy, make, put, see, take, write, drink, drive, etc.

برای افعال باقاغده به منظور ساختن فرم گذشته ی ساده کافی است که به انتهای فعل ed اضافه کنیم. البته به افعالی که به e ختم می شوند فقط یک d اضافه می کنیم. برای بعضی از افعال لازم است برای اضافه کردن ed تغییرات کوچکی در مدل هجی کلمه ایجاد کنیم. مثلا فعلی مثل study که به y ختم می شود بعد از گرفتن ed به studied تبدیل می شود و یا در فعل shop بعد از اضافه کردن ed حرف آخر قبل از ed دو بار تکرار میشود و به صورت shopped نوشته می شود. در ادامه فرم گذشته ی افعال باقاعده ی بالا را مشاهده می کنید:

liked, wanted, needed, washed, worked, exercised.

اما افعال بی قاعده همانطور که از اسم آنها برمی آید از قاعده ی خاصی تبعیت نمی کنند و لازم است فرم گذشته ی ساده ی آنها را از حفظ کنیم. برای فهمیدن فرم گذشته ی ساده ی افعال بی قاعده می توانید از دیکشنری کمک بگیرید. البته لیست کوتاهی از این حروف در صفحه ی 125 در اختیار شما قرار گرفته است. افعال زیر فرم گذشته ی ساده افعال بی قاعده ی بالا هستند:

bought, made, put, saw, took, wrote, drank.

جملات زیر همه گذشته ی ساده هستند. سه جمله ی اول با افعال با قاعده و سه جمله ی دوم با افعال بی قاعده ساخته شده اند.

1. I exercised every day last week.
2. She needed a uniform for school.
3. He worked all week.
4. I bought some cheese yesterday.
5. We drank some coffee together.
6. They drove to work this morning.

برای منفی و سوالی کردن افعال گذشته ی ساده باید از فعل کمکی did استفاده کنید. اگر فعل کمکی did در جمله حضور داشته باشد باید از فرم ساده ی فعل استفاده کنیم. در جملات منفی بعد از did از not استفاده می کنیم. جملات زیر فرم منفی مثال های بالا هستند:

1. I didn’t exercise every day last week.
2. She didn’t need a uniform for school.
3. He did not work all week.
4. I didn’t buy some cheese yesterday.
5. We did not drink any coffee together.
6. They didn’t drive to work this morning.

دقت کنید که در جملات منفی به دلیل حضور did فعل ساده به کار رفته است.

در سوالات yes/no جمله را با did شروع می کنیم. به فرمول زیر توجه کنید:

Did + subject + verb (base form) + باقی جمله ?

مثلا:

1. Did she go to school yesterday?
Yes, she did. She went to school yesterday.
No, she didn’t. She didn’t go to school yesterday.
2. Did they walk to the beach?
Yes, they did. They walked to the beach.
No, they didn’t. They didn’t walk to the beach. They took a taxi.

توجه کنید که در جملاتی که did در جمله حاضر است فعل به صورت ساده استفاده شده است.

برای پرسیدن سوالات اطلاعاتی از فرمول زیر تبعیت می کنیم:

Where/ When/ What/ How … + did + subject + verb (base form) + باقی جمله ?

مثلا:

1. Where did they go after the class?
They went home.
2. What did you do last night?
I watched TV.
3. How did he go to work?
He drove to work.
4. When did she clean the house?
She cleaned the house in the afternoon.

در سوالاتی که با who در مورد فاعل جمله پرسیده می شود نباید از فعل کمکی did استفاده کنیم و فعل را به همان حالت گذشته ی ساده به کار می بریم. سوالاتی که با who درمورد فاعل جمله پرسیده می شوند طبق فرمول زیر ساخته می شوند:

Who + simple past of the verb + بقیه ی جمله ?

1. Who went shopping last week?
I did./ I went shopping.
2. Who cleaned the house before the party?
My sister did./ My sister cleaned the house.
3. Who walked to school yesterday?
We did./ We walked to school yesterday.

البته در صورتی که مفعول جمله مورد سوال باشد از who نیزطبق فرمول بقیه ی کلمات پرسشی استفاده می کنیم. جملات زیر در مورد مفعول جمله پرسیده شده اند:

1. Who did you talk to?
I talked to the manager.
2. Who did she invite?
She invited all her friends.
3. Who did they travel with?
They traveled with their families.

سوال هایی که با کلمات ی پرسشی how many و how much ساخته می شوند نیز کمی با فرمول اصلی تفاوت دارد. بعد از این دو کلمه ی پرسشی لازم است حتما یک اسم آورده شود. اسمی که تعداد یا مقدار آن مورد سوال است. فرمول آنها به شکل زیر است:

How many + plural count noun + did + subject + base form of the verb + بقیه ی جمله ?
1. How many bags did you buy?
I bought two.
2. How many people did you see?
I saw about seven.
3. How many parks did you have in your neighborhood?
We had only one park.

دقت کنید که بعد از how many حتما اسم قابل شمارش جمع استفاده می شود. حتی اگر جواب سوال با تعداد مفرد داده شود (همانطوری که در مثال 3 ملاحظه می کنید) ، باز هم در سوال اسم را به صورت جمع به کار می بریم.

بعد از how much از اسم غیرقابل شمارش استفاده می کنیم:

How much + uncountable noun + did + subject + base form of the verb + بقیه ی جمله ?

1. How much salt did you put in the soup?
Just a little.
2. How much money did you spend on that car?
I spent about $900.

Grammar Booster

طریقه ی هجی کردن کلمات در افعال با قاعده بعد از گرفتن ed

معمولا برای تبدیل فعل به گذشته به انتهای آن ed اضافه می کنیم:

played, walked, washed, cleaned etc

زمانی که در انتهای فعل حرف e وجود داشته باشد، فقط یک d اضافه می شود:

smiled, tied, waved, like etc

چنانچه فعل یک بخش (syllable) داشته باشد و به یک حرف بی صدا (consonant) ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار (vowel) قرار داشته باشد حرف بی صدای آخر تکرار می شود:

stopped, planned etc

در صورتی که فعل دو بخشی باشد و حرف آخر بی صدا بوده و قبل از آن یک حرف صدادار آمده باشد، دو حالت وجود دارد:

اول اینکه استرس روی بخش اول باشد. که در این حالت هجی فعل تغییری نکرده و فقط ed به آن اضافه می شود. مثلا:

visited, traveled, offered etc

دوم اینکه استرس روی بخش دوم باشد. در این صورت حرف بی صدای آخر تکرار می شود. مثلا:
preferred etc

در صورتی که فعل به حرف y ختم شود، y با به i تبدیل کرده و به آن ed اضافه می کنیم. مثلا:

studied, hurried, buried, married etc

Writing Booster

برای نشان دادن زمان انجام کاری که قبل یا بعد یا حین کار دیگری انجام شده می توانیم از جمله واره هایی (clause) استفاده کنیم که ترتیب انجام شدن کارها را نشان می دهند. این جمله واره ها را می توان هم در انتها و هم در ابتدای جمله استفاده کرد. مثلا:

1. We played a game after we had lunch.
2. After we had lunch, we played a game.

همانطور که در مثال های بالا ملاحظه می کنید اگر جمله واره ی زمانی در انتهای جمله بیاید نباید قبل از آن از کاما استفاده کنیم ولی چنانچه جمله را با یک time clause شروع کنیم ترجیحا از کاما استفاده می کنیم.

اگر در مورد بیشتر از یک کار و به صورت لیست وار صحبت می کنیم می توانیم از transition signal ها استفاده کنیم. که عبارتند از :

Frist, Then, Next, After that, Finally etc

برای شروع از کلمه ی First و برای فعالیت پایانی از کلمه ی Finally استفاده می کنیم. بعد از First و قبل از Finally به ترتیب کلمات بالا را می توان استفاده کرد. مثال:

I did a lot of new things on my last vacation. First, I went snorkeling. Then, I had some strange food in an unusual restaurant. Next, I took some photos of the remains of dinosaurs. After that, I saw an amazing museum. Finally, I bought some strange souvenirs to take back home.

همانطور که مشاهده می کنید بعد از transition signal ها می توان از کاما استفاده کرد. البته استفاده از کاما اختیاری است و در صورت تمایل می توانید آن را حذف کنید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. احسان :
    29 دی 98

    درس ۷ و ۹ آخرش گزینه چاپ نداشت

0