گرامر درس 6 تاپ ناچ 2b

گرامر درس 6 تاپ ناچ 2b

درس ششم:

مبحث اول:

used to:

از ساختار used to برای بیان عاداتی استفاده می کنیم که در گذشته به طور مستمر انجام می دادیم ولی به هر دلیلی الان از برنامه ی زندگیمان حذف شده است. مثلا:

1. I used to play basketball when I was I high school, but I don’t do it anymore.
2. My mother used to work, but she is retired now.
3. They used to drive to work, but these days they try to take public transportation.
4. He used to live in London, but not anymore.
5. We used to be best friends in our childhood.

ملاحظه می کنید که در تمام مثال های بالا کاری در گذشته جزء عادات کسی بوده که الان ترک شده است. مثلا در مثال اول من در زبان دبیرستان همیشه بسکتبال بازی می کردم ولی الان دیگر از برنامه ام حذف شده است. یا در مثال دوم مادرم قبلا شاغل بوده ولی الان دیگر بازنشسته شده است.

همانطور که در مثال ها می بینید برای تمام فاعل ها used to به یک شکل استفاده می شود و بعد از used to فقط از فرم ساده ی فعل استفاده می کنیم.

توجه کنید که این ساختار used to فقط برای زمان گذشته به کار می رود و اگر بخواهیم در مورد عادات کنونی مان صحبت کنیم باید تغییراتی در ساختار آن داده شود که بعدا به آن می پردازیم.
چون این ساختار در مورد گذشته است، برای منفی و سوالی کردن آن از did استفاده می کنیم. جملات زیر فرم منفی جملات بالا هستند:

6. I didn’t use to play basketball when I was I high school, but I don’t do it anymore.
7. My mother didn’t use to work, but she is retired now.
8. They didn’t use to drive to work, but these days they try to take public transportation.
9. He didn’t use to live in London, but not anymore.
10. We didn’t use to be best friends in our childhood.

در زیر نیز فرم سوالی آنها را مشاهده می کنید:

11. Did you use to play basketball when I was I high school, but I don’t do it anymore?
Yes, I did./No, I didn’t.
12. Did your mother use to work, but she is retired now?
Yes, she did./No, she didn’t.
13. Did they use to drive to work, but these days they try to take public transportation?
Yes, they did./No, they didn’t.
14. Did he use to live in London, but not anymore?
Yes, he did./No, he didn’t.
15. Did you use to be best friends in our childhood?
Yes, we did./No, we didn’t.

در مثال ها مشاهده می کنید که زمانی که جمله منفی یا سوالی باشد به دلیل حضور did در جمله به جای used to از use to استفاده می کنیم و فعل بعدی به همان فرم ساده می آید. در واقع فعل بعد از used to همیشه ثابت و به صورت ساده می باشد.
توجه کنید که با وجودی که در جملات مثبت و سوالی d از فعل حذف می شود ولی تلفظ used to و use to هر دو به یک شکل بوده و ˈjust tu/ / تلفظ می شود.

مبحث دوم:

سوال های منفی:

سوال های yes/no در حالت معمولی به صورت مثبت پرسیده می شوند و جواب آنهاست که ممکن است مثبت یا منفی باشد. ولی در بعضی اوقات می توان سوال ها را با فعل منفی پرسید. در سه شرایط زیر می توان سوال را منفی کرد:

اول زمانی که از موضوغی اطلاع داریم و صرفا جهت چک کردن مجدد و مطمئن شدن سوال می پرسیم. مثلا:

1. Aren’t you in our class?
Yes, I am./No, I’m not.
2. Didn’t she fail last term?
Yes, she did./No, she didn’t.
3. Weren’t you at work yesterday?
Yes, I was./ No, I wasn’t.

دوم زمانی که انتظار داریم شنونده با ما موافقت کند:

4. Isn’t it a nice day today?
Yes, it is./ No, it isn’t.
5. Isn’t she a great teacher?
Yes, she is./No, she isn’t.
6. Didn’t the food taste wonderful?
Yes, it did./No, it didn’t.

و سوم زمانی که از چیزی شگفت زده شده ایم:

7. Don’t you eat steak? Really?
Yes, I do./No, I don’t.
8. Didn’t you go to the party last night?
Yes, I did./No, I didn’t.
9. Hasn’t she go on vacation for five years?
Yes, she has./No, she hasn’t.

همانطور که در مثال ها ملاحظه می کنید پاسخی که به سوالات منفی می دهیم با سوالات مثبت فرقی نمی کند. مثلا من یک دانش آموز هستم و اگر کسی در این مورد به صورت های زیر از من سوال بپرسد در هر دو مورد جوابم مثبت است:

10. Are you a student?
Yes, I am.
11. Aren’t you a student?
Yes, I am.

یا اینکه مثلا من دیروز به مهمانی نرفته ام. باز چه سوال به صورت مثبت پرسیده شود چه منفی، جواب من منفی است:

12. Did you go to the party last night?
Yes, I did.
13. Didn’t you go to the party last night?
No, I didn’t.

سوالاتی را که در بالا مورد بحث قرار دادیم همگی yes/no بودند. اما زمانی که می خواهیم به کسی پیشنهادی بدهیم یا آنها را به کاری دعوت کنیم میتوانیم با why سوال را به صورت منفی بپرسیم. مثلا:

14. Why don’t you come with us?
15. Why doesn’t she go abroad to continue her studies?
16. Why don’t you start eating?
17. Why doesn’t he take a trip?

Grammar Booster:

قسمت اول:

زمانی که در مورد عادتی که در گذشته داشتیم صحبت می کنیم هم می توانیم از زمان گذشته ی ساده استفاده کنیم وهم از ساختار used to :

1. When I was a child, I didn’t get up early in the morning.
or When I was a child, I didn’t use to get up early in the morning.
2. I played tennis all the time when I was younger.
or I used to play tennis all the time when I was younger.

اما زمانی که از ساختار used to استفاده می کنیم قطعا آن عمل را دیگر انجام نمیدهیم.
قسمت دوم:

گفتیم که ساختار used to را برای عاداتی که در گذشته داشته ایم استفاده می کنیم ولی نمی توانیم آن را در مورد عادات کنونی مان به کار ببریم. مثلا وقتی می گویم:

I used to travel a lot.

قطعا این روزها دیگر زیاد سفر نمیکنم و این کار را در گذشته به صورت مستمر انجام می داده ام.

اما ساختار دیگری با استفاده از used to وجود دارد که می توان آن را برای تمام زمان ها به کار برد. به جملات زیر توجه کنید:

1. I am used to drinking a cup of coffee every morning.
2. My mother can’t live in Canada; she isn’t used to warm weather.
3. My father is used to sleeping in his own room.
4. I’m not used to the new teacher yet.
5. I was used to sleeping in quiet places.

جملات بالا از ساختار زیر تبعیت می کنند:

to be + used to + ing form of the verb
to be + used to + noun

در مثال های 1، 3 و 5 بعد از used to از فعل ing دار استفاده شده ولی در مثال های 2 و 4 بعد از used to یک اسم آمده است.
تفاوت های این ساختار used to با ساختار قبلی آن:

-اول اینکه دو ساختار از لحظات گرامری با هم متفاوت هستند. در ساختار اول فعل to be وجود ندارد و بعد از used to فعل به صورت ساده می آید ولی در ساختار دوم فعل جمله فعل to be است و بعد از used to باید یا از یک اسم و یا از فرم ing دار یک فعل استفاده کرد.

– دوم اینکه در ساختار اول فعل جمله used to است و به همین خاطر در صورت حضور did باید d را از فعل حذف کنیم. ولی در ساختار دوم فعل جمله فعل to be است و used to در تمام زمانها چه در جملات مثبت، سوالی یا منفی ثابت بوده و تغییری نمی کند. در ساختار دوم برای زمان ها و فاعل های مختلف فقط فعل to be تغییر میکند. مثلا:

used to do something:

6. I used to hang out with my friends a lot.
7. I didn’t use to hang out with my friends a lot.
8. Did you use to hang out with your friends a lot?

to be used to something:

9. I am used to going for a walk every day.
10. I was used to going for a walk every day.
11. They are used to going for a walk every day.
12. They aren’t used to going for a walk every day.
13. Are they used to going for a walk every day.

-سوم اینکه این ساختار دوم را می توان برای تمام زمان ها استفاده کرد ولی ساختار قبلی را فقط برای گذشته به کار می بریم. مثلا:

14. I used to study very hard.
من قبلا خیلی سخت درس میخواندم (ولی الان دیگر اینطور نیست).

15. I am used to sleeping in noisy places.
من به خوابیدن در جاهای شلوغ عادت دارم.

16. I was used to sleeping in noisy places.
من قبلا به خوابیدن در جاهای شلوغ عادت داشتم.

– چهارم اینکه ساختار اول را برای بیان روتین ها و فعالیت های مستمری که در گذشته داشته ایم استفاده می کنیم ولی ساختار دوم برای بیان عادت هایمان استفاده می شود. کارهایی که به آنها خو گرفته ایم و نوعی وابستگی به انجام آنها داریم.

ساختار سومی نیز وجود دارد که باز با used to ساخته می شود. این ساختار از فرمول زیر تبعیت می کند:

get used to + ing form of the verb
get used to + noun

در این ساختار در مورد کاری استفاده می کنیم که قبلا به آن عادت نداشته ایم ولی یواش یواش به آن عادت کرده و خو گرفته ایم. مثلا:

17. I couldn’t stand cold weather when I moved to Canada, but I’m getting used to it.
18. I am getting used to hearing her voice every day.
19. We can’t stop them from making too much noise. You’d better get used to it.
20. Getting up early in the morning was so hard for me at first, but I got used to it little by little.

این ساختار نیز مانند ساختار دوم برای تمام زمان ها به کار می رود و used to در تمام جملات مثبت، منفی و سوالی و در تمام زمان ها ثابت است. فعل جمله در این ساختار get است و زمان و مثبت ، منفی و سوالی بودن جمله روی فعل get پیاده می شود.

دقت کنید که در این ساختار نیز مانند ساختار دوم بعد از used to هم میتوان از فرم ing دار فعل استفاده کرد و هم از یک اسم.
قسمت سوم:

مقایسه ی would و used to:

برای صحبت کردن در مورد روتین هایی که در گذشته به وصورت مستمر انجام می دادیم به جز ساختاراول used to از would نیز می توان استفاده کرد. هر جفت از جملات زیر با هم هم معنی هستند:

1. I used to go for a long walk every day in our old neighborhood.
or I would go for a long walk every day in our old neighborhood.
2. When I was in school, we used to talk a lot with my classmates.
or When I was in school, we would talk a lot with my classmates.
3. I used to see my friends every day.
or I would see my friends every day.

توجه کنید که بعد از would نیز فعل به صورت منفی می آید.
اما در موارد زیر نمی توانیم از would استفاده کنیم :

– اول زمانی که در مورد مالکیت چیزی در گذشته صحبت می کنیم (مثلا با فعل have) :

4. I used to have a car, but I sold it because I needed money.
5. My sister used to have a cat.

– دوم برای نشان دادن دوست داشتن یا دوست نداشتن چیزی در گذشته (like and dislike ) :

6. I used to like dogs, but I don’t like them anymore.
7. They didn’t use to like fish, but not they are crazy about it.

– سوم برای نشان دادن موقعیت شغلی و یا مکان چیزی در گذشته (با فعل to be) :

8. I used to be a nurse.
9. Our house used to be in the north of the city.
10. We used to be best friends.

دقت کنید که در هیچ کدام از جملات بالا نمی توان از would استفاده کرد.

Writing Booster:

اگر به خاطر داشته باشید قبلا توضیحات مختصری در مورد subordinating conjunctions (حروف ربط وابسته ساز) دادیم. در اینجا تعدادی از آنها را به شما معرفی میکنیم. در زیر چند مثال از subordinating conjunctions لیست شده است:

because, since, if, unless, although, even though, though etc

زمانی که یک clause (جمله واره) با یکی از این subordinating conjunctions شروع شود، آن جمله واره از لحاظ معنایی کامل نیست و به جمله واره ی قبلی یا بعدی خود وابسته است. به مثال های زیر توجه کنید:

1. If it is sunny tomorrow, we will go to the beach.
2. Because she was late, the teacher didn’t let her in.
3. Since she passed all her tests, her father gave her a present.
4. Unless you have a visa, you can’t go abroad.
5. Even though he was very hardworking, he didn’t get a good grade.

دقت کنید که در مثال های بالا تمام جمله واره های اول با یک subordinating conjunction شروع شده است و اگر جمله واره ی دوم را از جمله حذف کنیم، معنی جمله ناقص می شود.
زمانی که جمله واره ی وابسته (جمله واره ای که با یک subordinating conjunction شروع شده باشد) اولین جمله واره ی جمله باشد، لازم است بعد از آن یک کاما قرار بگیرد. ولی اگر جای دو جمله واره را عوض کنیم و جمله واره ی وابسته بعد از جمله واره ی مستقل قرار بگیرد دیگر نیازی به استفاده از کاما نیست. در تمام مثال های بالا با این خاطر که جمله واره ی وابسته اول آمده ، بعد از آنها از کاما استفاده شده ولی آنها را به شکل زیر نیز می توان بیان کرد که دیگر قبل از آنها کاما قرار نمی گیرد:

6. We will go to the beach if it is sunny tomorrow.
7. The teacher didn’t let her in because she was late.
8. Her father gave her a present since she passed all her tests.
9. You can’t go abroad unless you have a visa.
10. He didn’t get a good grade even though he was very hardworking.

برای بیان شرط و شروط از if یا unless استفاده می کنیم، مثل جمله های 1 و 4.
برای بیان تضاد و تناقص از although, even though و though استفاده می کنیم، مثل جمله ی 5.
و برای بیان دلیل از because و since استفاه می کنیم، مثل جملات 2 و 3.

چاپ نوشته

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0