گرامر درس 4 تاپ ناچ 2a

گرامر درس 4 تاپ ناچ 2a

مبحث اول:

past continuous (گذشته ی استمراری)

زمان گذشته ی استمراری را برای بیان کاری استفاده می کنیم که در زمان مشخصی در گذشته مشغول انجام آن بوده ایم و فرمول ساخت آن به شکل زیر است:

was/were + verb + ing

به مثال های زیر دقت کنید:

1. Last night at 10:00, I was cleaning the house.
2. When it started raining, I was walking home.
3. At 2:00, my mother was serving lunch.
4. When you arrived, my sisters were studying.

در مثال 1، دقیقا در ساعت 10 دیشب من در حال تمیز کردن خانه بودم و در مثال 2، لحظه ای که باران شروع شد من در حال راه رفتن بودم. همه ی کارهای بالا در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند ولی تفاوت آنها با زمان گذشته ی ساده در این است که در زمان ماضی استمراری در یک لحظه ی مشخص فاعل جمله در حال انجام دادن آن کار بوده است.
به دلیل حضور فعل to be در جمله برای منفی کردن و سوالی کردن جمله از خود فعل to be استفاده می کنیم. برای منفی کردن بعد از فعل to be از not استفاده می کنیم. جملات زیر فرم منفی جملات بالا هستند:

5. Last night at 10:00, I wasn’t cleaning the house.
6. When it started raining, I was not walking home.
7. At 2:00, my mother was not serving lunch.
8. When you arrived, my sisters weren’t studying.

برای سوالی کردن نیز کافی است جای فعل to be را با فاعل عوض کنیم:

9. Were you cleaning the house last night at 10:00?
Yes, I was./No, I wasn’t.
10. Were you walking home when it started to rain?
Yes, I was./No, I wasn’t.
11. Was you mother serving lunch at 2:00?
Yes, she was./No, she wasn’t.
12. Were your sisters studying when I arrived?
Yes, they were./No, they weren’t.

برای ساختن جملات پرسشی اطلاعاتی (information questions) نیز از فرمول زیر تبعیت می کنیم:

Where/What/How … + was/were + subject + verb + ing + the rest of the sentence?

مثلا:

13. What were you doing when the teacher arrived?
I was cleaning the board.
14. Where were you going when I saw you?
When you saw me, I was going to school.[/responsivevoice]
15. How was he trying to open the door?
She was trying to open the door with a card.[/responsivevoice]

مبحث دوم:

phrasal verbs (افعال دو قسمتی)

بعضی از افعال در زبان انگلیسی از دو قسمت ساخته شده اند که قسمت اول یک فعل و قسمت دوم یک حرف اضافه که اصطلاحا به آن particle می گوییم. این افعال را معمولا می توان از حرف اضافه ی بعد آنها جدا کرد. افعال زیر نمونه هایی از افعال دو قسمتی هستند:

turn on, turn off, pick up, drop off, fill up, turn down, turn up, take off, put on …

زمانی که یک مفعول همراه با این افعال در جمله به کار می رود به سه شکل زیر می توان آنها را به کار برد:

1. I turned on the TV.
I turned the TV on.
I turned it on.

ملاحظه می کنید که در مثال اول مفعول بعد از حرف اضافه آمده است ولی در مثال دوم مفعول را بین حرف اضافه و فعل قرار داده ایم. اما چنانچه مفعول به جای اسم یک ضمیر باشد، آن را فقط می توان بین مفعول و حرف اضافه قرار داد و آوردن آن بعد از حرف اضافه غلط است.
در مثال بالا مفعول یک اسم مفرد است. فراموش نکنید که اگر مفعول یک اسم جمع باشد به جای it باید از them استفاده کنید. مثلا:

2. Please, take off your shoes.
Please, take your shoes off.
Please, take them off.

تکرار میکنم که سومین جمله فقط همین یک حالت را دارد و نمی توان ضمیر مفعولی را بعد از حرف اضافه آورد.

Grammar Booster:

قسمت اول:

همانطور که گفتیم برای بیان کاری که در گذشته در زمان مشخصی در حال انجام شدن بوده است از زمان past continuous استفاده می کنیم. گاهی یک عمل در گذشته در حال انجام شدن بوده که با عمل دیگری قطع می شود. در این صورت برای آن عملی که در حال انجام شدن بوده از past continuous و برای عملی که آن را قطع می کند از simple past استفاده می کنیم. مثلا:

1. When you arrived, I was washing the dishes.
2. When Sarah called, my mother was leaving.
3. I was raining when I went out.
4. While I was watching TV, the power went out.
5. While he was passing the street, a car hit him.
6. She left the country while they were living in Paris.

همانطور که در مثال ها ملاحظه می کنید برای بیان این جملات می توان از when یا while استفاده کرد. معمولا وقتی عملی دیگری را قطع می کند در ابتدای جمله ای که فعل آن در حال اتفاق افتادن بوده از while و در ابتدای جمله که فعل آن عمل دیگر را قطع کرده از when استفاده می کنیم. در واقع معمولا while را همراه با past continuous و when را همراه با simple past به کار می بریم.

گاهی اوقات هر دو عمل با هم در حال اتفاق افتادن است که در این صورت هر دو فعل به صورت past continuous می آید. مثلا:

7. While my father was watching TV, my mother was preparing the dinner.
8. I was getting ready to go out and she was doing her homework.
9. He was driving while she was reading loud to him.

در سه جمله ی بالا هر دو زمان همزمان برای مدتی در حال انجام شدن بوده اند.
قسمت دوم:

به جمله ی زیر توجه کنید:

1. My mother bought a book.

در این جمله فاعل جمله my mother است. فاعل جمله در واقع کسی است که فعل جمله را انجام می دهد. فعل جمله ی بالا خریدن است که my mother آن را انجام داده است. اما آن چیزی یا کسی که فعل جمله روی آن انجام می شود مفعول جمله به حساب می آید که در جمله ی بالا مفعول a book است، چون دریافت کننده ی فعل بوده است.
به یک مثال دیگر توجه کنید:

2. Susan teaches her sister.

در این مثال Susan که انجام دهنده ی عمل است، فاعل و her sister که دریافت کننده ی عمل است مفعول جمله است.

فاعل و مفعول جمله همیشه اسم هستند. البته می توان به جای آنها از ضمیر نیز استفاده کرد.

اسم کلمه ای است که به یک شخص، مکان و یا یک چیز اشاره داشته باشد که ممکن است اسم عام (common noun) یا اسم خاص (proper noun) باشد.
اسم های عام مثل:

book, chair, city, bag, doctor, sister …

و اسم های خاص مثل :

Jack, Shiraz, Martin, Smith’s Hospital

دقت کنید که اسامی عام فقط در ابتدای جمله با حرف بزرگ شروع می شوند ولی اسامی خاص را همیشه با حرف بزرگ شروع می کنیم، چه در ابتدای جمله باشند چه در وسط جمله.

به جای اسم می توانیم از ضمیر استفاده کنیم. که اگر این ضمیر به جای فاعل بیاید از ضمایر فاعلی و اگر به جای مفعول بیاید از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم:

subject pronouns: I, you, we, they, he, she, it
object pronouns: me, you, us, them, him, her, it

اگر در مثال های بالا به جای فاعل و مفعول از ضمیر استفاده کنیم به شکل زیر آورده می شوند:

3. My mother bought a book.
or She bought it.
4. Susan teaches her sister.
or She teaches her.

دقت کنید که ضمایر فاعلی فقط به جای فاعل و ضمایر مفعولی فقط به جای مفعول می آیند و نمی توان آنها را با هم جا به جا کرد.
Writing Booster:
وصل کردن کلمات و عبارات:

برای وصل کردن چند کلمه در یک لیست فقط می توان از حرف ربط and استفاده کرد:

1. I enjoy swimming and jogging.

در مثال بالا فقط دو کلمه با حرف ربط and به هم وصل شده اند که در این صورت نمی توانیم قبل از and از کاما استفاده کنیم. اما اگر بیشتر از دو کلمه در یک لیست داشته باشیم باید بین کلمات کاما قرار دهیم و فقط قبل از کلمه ی آخر از and استفاده می کنیم:

2. I enjoy swimming, dancing and shopping.
I enjoy swimming, dancing, and shopping.

توجه کنید که زمانی که چند کلمه را با and به هم وصل می کنیم، قرار دادن کاما قبل از and اختیاری است.

اما اگر بخواهیم دو جمله واره ی (clause) مستقل (جمله واره ای که معنی کامل و مستقل دارد و به جمله واره ی دیگری وابسته نیست) را به هم وصل کنیم از دو روش زیر میتوانیم استفاده کنیم:
اول با استفاده از حرف ربط and که به جزء گروه coordination conjunctions محسوب می شود:

3. I am going jogging tonight, and after that I will take a hot shower.

جمله ی بالا در واقع ترکیب دو جمله ی زیر است:

I am going jogging tonight. After that, I will take a hot shower.

همانطور که ملاحظه می کنید هر دو جمله مستقل هستند ولی می توان با استفاده از and آنها را به هم وصل کرد. توجه کنید که استفاده از کاما قبل از and اختیاری است:

4. Bad driving can lead to accidents and it can also hurt people.
Bad driving can lead to accidents, and it can also hurt people.[/responsivevoice]

دوم با استفاده از Furthermore و In addition که جزء گروه کلمات transition محسوب می شوند:

این دو حرف ربط هر دو به معنی ‘ علاوه بر این’ هستند و هر دو برای ایجاد ارتباط بین دو جمله واره ی مستقل به کار می روند. البته Furthermore کمی از In addition رسمی تر است. به مثال های زیر توجه کنید:

5. It is proven that enjoying your work gives you positive energy. In addition, you can be more successful if you love what you do.
6. It is proven that enjoying your work gives you positive energy. Furthermore, you can be more successful if you love what you do.

ملاحظه می کنید که باز هم هر دو جمله واره مستقل هستند. دقت کنید که قبل از Furthermore و In addition نباید از کاما استفاده کرد بلکه باید جمله واره ی اول را با یک نقطه تمام کرده و بعد از آن از transition ها استفاده کرد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از transition ها اول یک کاما گذاشته و سپس جمله واره ی دوم را اضافه می کنیم.

برای بیان نتیجه از کلمه ی ربط Therefore استفاده می کنیم که به معنی ‘بنابراین’ بوده و یک transition به حساب می آید. مثلا:

7. She has never seen her parents follow the rules. Therefore, she doesn’t care about the rules either.

در جمله ی بالا، جمله واره ی دوم نتیجه ی جمله واره ی اول را بیان می کند ولی هر دو جمله واره مستقلا معنی دارد. جمله واره ی اول با یک نقطه تمام شده و بعد از Therefore از یک کاما استفاده می کنیم.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0