گرامر درس 2 تاپ ناچ 2a

گرامر درس 2 تاپ ناچ 2a

مبحث اول:

در درس اول به تفصیل در مورد زمان ماضی نقلی (present perfect) صحبت کردیم. گفتیم که زمان ماضی نقلی برای بیان کاری که در گذشته و در زمان نامشخص اتفاق افتاده باشد به کار برده می شود و فعل آن با استفاده از فرمول زیر ساخته می شود:

have/has + past participle

همراه با زمان ماضی نقلی قیدهای مختلفی را می توان به کار برد که آنها را یکی یکی در ادامه معرفی می کنیم.

دقت کنید که زمان ماضی نقلی را هم می توان برای کارهایی به کار برد که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند و هم می توان برای کارهایی از آن استفاده کرد که در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

1. I have already seen that movie twice.
2. I have lived in this town for three years.

در مثال اول من قبلا آن فیلم را دیده ام و این عمل تمام شده است. ولی در مثال دوم من از سه سال پیش به این شهر آمده و در اینجا زندگی کرده ام و همچنان در این شهر هستم. همانطور که در درس یک گفتیم برای کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده اند از زمان گذشته ی ساده نیز می توان استفاده کرد، با این تفاوت که در زمان گذشته ی ساده زمان مشخص انجام کار را در جمله داریم ولی در زمان ماضی نقلی فقط واضح است که عمل در گذشته اتفاق افتاده و زمان قطعی آن نامشخص است. مثلا:

3. I have traveled to Paris before.
4. I traveled to Paris two months ago.

همراه با زمان ماضی نقلی می توان از قیدهای مختلفی استفاده کرد که این قیدها می توانند به ما در تشخیص اینکه عمل اتفاق افتاده در جمله تمام شده یا نه کمک کنند.

A; for و since:

هر دو قید for و since را می توان به زمان ماضی نقلی به کار برد. حضور این دو قید در جمله نشان می دهد که عمل انجام شده در جمله ادامه دارد. به مثال های زیر دقت کنید:

5. I have worked in this company since 2010.
6. I have worked in this company for eight years.

قید since به معنی (از) بوده و قبل از یک نقطه از زمان به کار برده می شود و نشان می دهد که کاری از آن زمان مشخص شروع شده، تا الان ادامه داشته و هنوز هم در حال ادامه است.

قید for به معنی (برای) است و نشان دهنده ی طول مدت انجام کاری است. در مثال 5 من برای مدت هشت سال در این شرکت کار کرده و همچنان به کار مشغول هستم. به چند مثال دیگر توجه کنید:

7. My mother has been a nurse for 20 years.
8. My mother has been a nurse since she graduated from the university.
9. Helen and Emma have shared an apartment since last year.
10. Helen and Emma have shared an apartment for one year.
11. I have studied English since two years ago.
12. I have studied English for two years.

در مثال های 11 و 12 مشاهده می کنید که since نشان دهنده ی نقطه ی شروع کار (two years ago) می باشد، اما for نشان دهنده ی طور مدت انجام کار (one year) است. دقت کنید که عبارت (since two years ago) زیاد مصطلح نیست و بهتر است به جای آن از (for two years) استفاده کنیم.

توجه کنید که قید های for و since هر دو برای کارهایی استفاده می شوند که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. البته باید در نظر داشته باشید که for را با زمان گذشته ی ساده نیز می توان به کار برد که در این صورت کار انجام شده در جمله تمام شده است. به مثال های زیر توجه کنید:

I have worked as a doctor for four years.
I worked as a doctor for four years after I graduated. Then I changed my job.

مشاهده می کنید که در مثال اول for چون با زمان ماضی نقلی به کار رفته نشان دهنده ی ادامه داشتن عمل است اما در مثال دوم استفاده ی آن با فعل گذشته ی ساده نشان دهنده تمام شدن عمل در گذشته است.

قید since اما همیشه نشان دهنده ی ادامه داشتن عمل می باشد.

B; always:

وقتی کاری را همیشه انجام میداده ایم می توانیم با فعل ماضی نقلی از always استفاده کنیم. دقت کنید که always را فقط قبل از past participle به کار میبریم نشان دهنده ی اعمالی است که هنوز ادامه دارند:

13. I have always liked to read that book.
14. My father has always lived near his parents.
15. I have always wanted to go on a trip around the world.

C; ordinals (اعداد ترتیبی)

اعداد ترتیبی از جمله the first, second, third … را نیز می توان با زمان ماضی نقلی به کار برد. حضور این اعداد در جمله نشان دهنده ی تمام شدن عمل انجام شده در جمله است:

16. It is the first time I have read this book.
17. It’s the second time I have come here.

D; superlatives (صفت های عالی ):

صفت های عالی مثل the best, the tallest, the most beautiful, the most polluted… نیز می توانند به همراه ماضی نقلی به کار برده شوند ک باز همراه با کارهایی که تمام شده انده به کار می روند:

18. He is the best friend I have ever had.
19. She is the most beautiful girl I have seen in my life.

E; only:

کلمه ی only را نیز می توان همراه با ماضی نقلی به کار برد که با فعل هایی که تمام شده اند استفاده می شود:

20. She is the only woman I have ever loved.
21. They have only gone skiing once.

F; lately, recently و just:

هر سه ی این قید ها نشان دهنده ی کاری است که اخیرا اتفاق افتاده و تمام شده اند که می توانند با ماضی نقلی همراه شوند:

22. I have recently taken a tour of the museum.
23. I haven’t seen her lately.
24. I have just finished writing the essay.

قید های recently و lately از لحاظ معنایی به هم نزدیک هستند و هر دو معنی اخیرا به کار برده می شوند. ولی قید just را همراه با کاری به کار می بریم که تازه اتفاق افتاده باشد. مثلا در مثال 24، من کار نوشتن مقاله را تازه تمام کرده ام.

لازم به ذکر است که recently و lately را می توان در جمله جا به جا کرد و آنها را در اول یا آخر جمله و یا قبل ازparticiple past به کار برد. اما just را فقط قبل از past participle میتوان قرار داد.

G; stillو so far:

قید still به معنی (هنوز) و قید so far به معنی (تا الان) است و هر دو را می توان با ماضی نقلی به کار برد. قید still را همراه با فعل ماضی نقلی فقط در جملات منفی و قبل از haven’t/hasn’t به کار می بریم. دقت کنید که still در جملات مثبت و سوالی به کار نمی رود:

25. I still haven’t finished the book.
26. She still hasn’t completed the task.

البته دقت کنید که still فقط با زمان ماضی نقلی باید در جملات منفی استفاده شود. اگر در زمان های دیگر از آن استفاده کنیم می تواند در تمام جملات مثبت و سوالی هم به کار رود:

27. Do you still teach at this school?
Yes, I started teaching five years ago, and I’m still a teacher.[/responsivevoice]

تکرار می کنم که جایگاه still در جملات ماضی نقلی فقط قبل از haven’t/hasn’t است.

قید so far معمولا با جملات مثبت و سوالی به کار میرود. در جملات مثبت می توان آن را در ابتدا و انتهای جمله به کار برد ولی در جملات سوالی so far فقط در آخر جمله می آید:

28. What have you done so far?
29. So far, I have taken a tour of the tower and seen the museum.
30. I have read five of the books you gave me so far.

مبحث دوم:

Would rather:

همانطور که میدانید would rather به معنی ترجیح دادن است و برای تمام فاعل ها به یک شکل به کار می رود. بعد از would rather باید از فرم ساده ی فعل استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

1. I would rather live alone.
2. She would rather see a comedy.
3. They would rather have a daughter.

ملاحظه می کنید که در تمام مثال ها بعد از would rather از فعل ساده استفاده کنید. دقت کنید که بعد از would rather نمی توان از اسم استفاده کرد.

برای منفی کردن جملات می توان بعد از would rather از not استفاده کرد. در زیر فرم منفی جملات بالا را مشاهده می کنید:

4. I would rather not live alone.
5. She would rather not see a comedy.
6. They would rather not have a daughter.

دقت کنید که not بعد از rather قرار می گیرد، نه بعد از would و اینکه would rather not حالت مخفف ندارد.

برای سوالی کردن جملات باید جای would و فاعل را با هم عوض کرد. در ادامه فرم سوالی جملات بالا را مشاهده می کنید:

7. Would you rather live alone?
Yes, I would./ No, I would rather not.
8. Would she rather see a comedy?
Yes, she would./No, she would rather not.
9. Would they rather have a daughter?
Yes, they would./ No, they would rather not.

توجه کنید که برای پاسخ کوتاه منفی نمی گوییم wouldn’t rather و باید بگوییم would rather not .

برای سوال های پرسشی نیز از فرمول زیر تبعیت می کنیم:

What/Where/When/How … + would + subject + base form of the verb + the rest of the sentence?

مثلا:

10. What would you rather eat, chicken or fish?
I’d rather eat chicken.
11. Where would your son rather work?
He would rather work somewhere in our own town.

زمانی که می خواهیم بگوییم من چیزی را به چیز دیگری ترجیح می دهم از حرف اضافه ی than استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

12. I would rather see a drama than a comedy.
13. They would rather stay home than go out to eat.
14. We would rather live in our own country than migrate to a new place.

در قسمت grammar booster نیز مطالبی به این مبحث اضافه می شود که در همین قسمت به آنها می پردازیم.

همانطور که می دانید would rather به معنای ترجیح دادن است که در زبان انگلیسی هم معنی های مختلفی برای آن وجود دارد. از جمله ی آنها می توان به prefer اشاره کرد. اما would rather از نظر ساختار تفاوت هایی با prefer دارد.

توضیح دادیم که بعد از would rather فقط باید از فعل استفاده کرد اما بعد از prefer می توانیم هم از فعل و هم از اسم استفاده کنیم:

15. I would rather have coffee than tea.
I prefer to have coffee.
I prefer coffee to tea.
16. My sister would rather study art than medicine.
My sister prefers to study art.
My sister prefers art to medicine.
17. Mike would rather see a drama than a documentary.
Mike prefers to see a drama.
Mike prefers a drama to a documentary.

همانطور که میبینید بعد از would rather فقط فرم ساده ی فعل به کار رفته است. اما بعد از prefer هم می توان فعل به کار برد و هم اسم البته بعد از prefer ، فعل باید به صورت infinitive یعنی فعل همراه با to به کار رود.

نکته ی دیگر اینکه برای نشان دادن ارجحیت یک چیز به چیز دیگر بعد از would rather از حرف اضافه ی than استفاده می کنیم و بعد از prefer از حرف اضافه ی to .

علاوه بر would rather و prefer افعال like, would like, would prefer نیز برای بیان ترجیح چیزی به چیز دیگر مورد استفاده قرار می گیرند که هر سه از قانون های مربوط به prefer تبعیت می کنند که بعد از آنها هم می توان اسم و هم فعل به کار برد و فعل بعد از آنها همراه با to می آید. مثلا:

18. I like to have coffee.
I like coffee.
19. I would like to eat some cake.
I would like some cake.
20. I would prefer to see a drama tonight.
I would prefer a drama tonight.

Grammar Booster:

حال کامل و حال کامل استمراری (present perfect and present perfect continuous) :

در مورد present perfect گفتیم که می توانیم آن را برای مواردی که در گذشته اتفاق افتاده اند به کار می بریم. حال این اتفاق ممکن است تمام شده باشد و یا همچنان ادامه داشته باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

1. I have seen that movie before.
2. I have worked in that company for two years.

در هر دو مثال بالا زمان جمله ماضی نقلی یا همان حال کامل است. اما در جمله ی اول کار انجام شده در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده ولی در جمله ی دوم من از دو سال پیش در این شرکت شروع به کار کرده و همچنان مشغول کار کردن در آن هستم و عمل تمام نشده و ادامه دارد.

گفتیم زمانی که در مورد عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده تفاوت زمان حال کامل با گذشته ی ساده در زمان اتفاق افتادن فعل است. اگر زمان وقوع عمل مشخص باشد باید از گذشته ی ساده استفاده کنیم ولی اگر زمان آن نامشخص بوده و فقط می دانیم در گذشته صورت گرفته از زمان حال کامل استفاده می کنیم. مثلا:

3. I have bought that magazine recently.
4. I bought that magazine last week.

در مثال 3 من اخیرا مجله را خریده ام ولی مشخص نیست دقیقا چه موقع و به همین خاطر با زمان حال کامل بیان شده است. ولی در مثال 4 زمان خرید من کاملا مشخص است پس از فعل گذشته ی ساده استفاده کرده ایم.

زمانی که کاری را از گذشته شروع کرده ایم و همچنان به آن مشغول هستیم و ادامه دارد میتوانیم به جای present perfect از ساختار present perfect continuous نیز استفاده کنیم.

فرمول زمان present perfect continuous به شکل زیر است:

have/has + been + verb + ing

مثلا:

5. I have been studying English for two years.

یعنی من دو سال پیش خواندن زبان را شروع کرده و همچنان به آن مشغول هستم.

به مثال های بیشتر توجه کنید:

6. They have been living together since 2007.
7. He has been walking for one hour.
8. She has been cleaning the house all day.

در تمام جملات بالا عملی در گذشته شروع شده و تا الان ادامه داشته و همچنان نیز ادامه دارد. البته تمام این جملات را با present perfect نیز می توان بیان کرد، بدون اینکه تفاوتی از لحاظ معنایی در جمله ایجاد شود:

9. They have lived together since 2007.
10. He has walked for one hour.
11. She has cleaned the house all day.

همانطور که در مثال ها واضح است برای فعالیت هایی که تمام نشده اند می توان هم از present perfect و هم از present perfect continuous استفاده کرد. البته بعضی معتقدند که برای نشان دادن ادامه دار بودن یک عمل بهتر است که از حال کامل استمراری استفاده کنیم.

در درس های قبلی توضیح دادیم که در صورت اضافه کردن ing به آخر فعل در بعضی مواقع تغییراتی در هجی کلمات اتفاق می افتد که در ادامه ملاحظه می کنید:

اگر فعل به e صامت ختم شود بعد از گرفتن ing باید e را حذف کنیم:

make: making
take: taking
have: having

اگر فعل یک سیلابی به ترتیب consonant-vowel-consonant ختم شود، بعد از گرفتن ing حرف آخر تکرار می شود:

get: getting
sit: sitting

نکته: استثنایی که وجود دارد در مورد افعالی است که ترتیب consonant-vowel-consonant دارند اما به حروف w, x یا y ختم می شوند. در این افعال حرف آخر تکرار نمیشود:

flow: flowing
mix: mixing
pay: paying

اگر فعل دو سیلابی به ترتیب consonant-vowel-consonant ختم شود، حرف آخر به شرطی تکرار می شود که استرس روی سیلاب دوم باشد:

control: controlling
order: ordering

ملاحظه می کنید که در control به دلیل قرار گرفتن استرس روی سیلاب دوم حرف l تکرار شده است، اما در فعل order با وجودی که فعل به ترتیب consonant-vowel-consonant ختم شده است ، به این دلیل که استرس روی سیلاب اول است حرف آخر بعد از گرفتن ing تکرار نمیشود.

Writing Booster

برای نوشتن یک انشای خوب، لازم است که به پاراگراف بندی توجه کنیم. هر پاراگراف باید راجع به یک موضوع مشخص صحبت کند. از شاخه به شاخه پریدن خواننده را گیج کرده و موضوع مورد بحث شما را خوب منتقل نمی کند.

بهتر است هر پاراگراف را با یک جمله که ایده ی کلی پاراگراف را معرفی می کند شروع کنیم که به این جمله اصطلاحا topic sentence می گوییم. بقیه ی جمله ها بعد از topic sentence باید به آن مربوط بوده و در مورد آن صحبت کرده و اطلاعات به خواننده بدهند. معمولا topic sentence اولین جمله ی پاراگراف است.

بهتر است در ابتدای هر پاراگراف یک فرورفتگی به داخل داشته باشیم که پاراگراف را از پاراگراف قبلی جدا کند.
برای مشاهده ی مثال به صفحه ی 140 کتاب مراجعه کنید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0