گرامر درس 1 تاپ ناچ 2a

گرامر درس 1 تاپ ناچ 2a

مبحث اول:

present perfect (حال کامل)

ساختار فعل present perfect تقریبا معادل همان ماضی نقلی در زبان فارسی است که طبق فرمول زیر ساخته می شود:

have/has + past participle

در واقع past participle قسمت سوم فعل است. در زبان انگلیسی هر فعل سه قسمت دارد: فعل ساده، گذشته و صفت مفعولی (past participle) .

در ساختار present perfect بعد از فاعل های I/you/we/they فعل کمکی have و بعد از فاعل های he/she/it فعل کمکی has به کار برده میشود. مثال های زیر همگی زمان present perfect دارند:

1. I have seen that movie before.
2. We have seen the design of the new hotel.
3. You have taken a tour around Europe already.
4. They have finished that project together.
5. He has already had breakfast.
6. My mother has been to Japan three times.
7. It has been windy for several days.

دقت کنید که have و has در ساختار present perfect فعل کمکی محسوب می شوند. در نتیجه برای منفی و سوالی کردن جمله باید از خود have یا has کمک بگیریم. برای منفی کردن جمله کافی است بعد از have یا has از not استفاده کنیم. جملات زیر فرم منفی مثال های بالا هستند:

1. I haven’t seen that movie before.
2. We have not seen the design of the new hotel.
3. You have not taken a tour around Europe already.
4. They haven’t finished that project together.
5. He hasn’t had breakfast yet.
6. My mother has not been to Japan before.
7. It hasn’t been windy for several days.

برای سوالی کردن جمله نیز کافی است جای افعال کمکی have و has را با فاعل عوض کنیم:

1. Have you seen that movie before?
Yes, I have./No, I haven’t.
2. Have you seen the design of the new hotel?
Yes, we have./No, we haven’t.
3. Have you taken a tour around Europe already?
Yes, I have./No, I haven’t.
4. Have they finished that project together?
Yes, they have./No, they haven’t.
5. Has he already had breakfast?
Yes, he has./No, he hasn’t.
6. Has your mother been to Japan three times?
Yes, she has./No, she hasn’t.
7. Has it been windy for several days?
Yes, it has./No, it hasn’t.

زمان ماضی نقلی را برای صحبت کردن در مورد کارهایی که در گذشته انجام داده ایم استفاده می کنیم. شاید سوال پیش بیاید که ماضی نقلی با زمان گذشته ی ساده چه تفاوتی دارد. هر دو در زمان گذشته اتفاق افتاده اند. تفاوت آنها در زمان آنهاست. به مثال های زیر دقت کنید:

1. I have seen that movie before.
2. I saw that movie last week.

همانطور که ملاحظه می کنید مثال اول با زمان ماضی نقلی و مثال دوم با زمان گذشته ی ساده آمده است. دلیل آن این است که در مثال اول من آن کار را قبلا انجام داده ام ولی شنونده اصلا نمی داند دقیقا چه زمانی. اما در مثال دوم من آن فیلم را هقته ی گذشته دیده ام. پس به دلیل مشخص بودن زمان باید از زمان گذشته ی ساده استفاده کنیم. در زیر مثال های بیشتری در این مورد آورده شده است:

1. My sister has already celebrated her birthday.
2. I have read that book before.
3. He has taken a tour of the palace with his friends.
4. My sister celebrated her birthday last week.
5. I read that book in high school.
6. He took a tour of the palace with his friends as soon as they arrived in town.

ملاحظه می کنید که در مثال های 1 ، 2 و 3 شنونده فقط متوجه می شود که اتفاقی در گذشته صورت گرفته است ولی زمان دقیق آن را نمی داند. ولی در سه مثال 4 ، 5 و 6 به دلیل مشخص بودن زمان دقیق اتفاق افتادن عمل، فعل با زمان گذشته ی ساده آمده است.
مبحث دوم:

با توجه به اینکه زمان ماضی نقلی برای بیان کاری که در گذشته و در زمان نامشخص اتفاق افتاده به کار می رود می توان همراه با آن از قیدهایی استفاده کرد که به گذشته اشاره دارند ولی زمان را دقیقا مشخص نمی کنند. از جمله قیدهایی که می توان با فعل present perfect به کار برد در ادامه آمده اند:

yet, already, ever, before

لازم به ذکر است که با وجودی که تمامی این قید ها را می توان با فعل ماضی نقلی به کار برد ولی تفاوت هایی در موارد استفاده ی آنها وجود دارد. در واقع استفاده ی آنها در جملات مثبت، منفی یا سوالی و محل قرار گرفتن آنها در جمله با هم تفاوت دارد که در زیر یک به یک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

موارد استفاده ی yet و already:

هر دوی این قید تقریبا معنای مشابهی دارند و از زمانی در گذشته تا الان را پوشش می دهند. به مثال های زیر دقت کنید:

1. ‘Have you visited the national museum already?’
‘Yes, I have. I have visited the national museum already.’
‘No, I haven’t. I haven’t visited the national museum yet.’
2. ‘Have you already taken a tour of the city?’
‘Yes, I have. I have already taken a tour of the city.’
‘No, I haven’t. I haven’t yet taken a tour of the city.’
3. ‘Has she taken pictures of the Great Wall yet?’
‘No, she hasn’t. She hasn’t taken pictures of the Great Wall yet.’
‘Yes, she has. She has taken pictures of the Great Wall already.’
4. ‘Has he tried our local dish yet?’
‘No, she hasn’t. She hasn’t yet tried your local dish.’
‘Yes, she has. She has already tried your local dish.’

با بررسی دقیق مثال های بالا میتوان موارد استفاده ی yet و already و تفاوت و شباهت های آنها را به صورت زیر خلاصه کرد:

کاربرد های already :

قید already را فقط در جملات مثبت و سوالی میتوان به کار برد. در جملات منفی هیچ وقت از already استفاده نمیکنیم. چه در جملات مثبت و هم در جملات سوالی می توان already را هم در آخر جمله و هم قبل از past participle به کار برد.

I have already taken a tour of the palace.
I have taken a tour of the palace.
Have you taken a tour of the palace already?
Have you already taken a tour of the palace?

کاربردهای yet:

قید yet را فقط در جملات منفی و سوالی می توان به کار برد. در جملات مثبت هیچ گاه از yet استفاده نمی کنیم. در جملات منفی می توان yet را هم در آخر جمله و هم قبل از past participle به کار برد. ولی در جملات سوالی yet فقط در آخر جمله می آید.

I haven’t gone to the top of the tower yet.
I haven’t yet gone to the top of the tower.
Have you gone to the top of the tower yet?

هر دو قید yet و already را معمولا برای بیان کارهایی استفاده می کنیم که اخیرا اتفاق افتاده اند. برای اینکه بگوییم کلا در زندگی ام کاری را انجام داده ام یا نه ، اغلب از ever و before استفاده می کنیم که در ادامه میبینید.

موارد استفاده ی ever، never و before :

وقتی در مورد کاری که در گذشته در طول زندگی خود انجام داده ایم صحبتی می کنیم یا سوالی می پرسیم از ever، never و before استفاده می کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

1. ‘Have you ever been to China?’
‘Yes, I have. I have visited China before.’
‘No, I haven’t. I have never been to China.’
‘No, I haven’t. I haven’t ever been to China.’
2. ‘Have you tried sushi before?’
‘Yes, I have. I have tried sushi before.’
‘No, I haven’t. I have never tried sushi.’
‘No, I haven’t. I haven’t ever tried sushi.’
3. ‘Have you ever traveled alone before?’
‘Yes, I have. I have traveled alone before.’
‘No, I haven’t. I have never traveled alone before.’
No, I haven’t. I haven’t ever traveled alone before.’
تفاوت های موارد استفاده ی این سه قید را نیز در ادامه یک به یک توضیح می دهیم:

کاربردهای ever:

قید ever را می توان در جملات سوالی و منفی به کار برد. در جملات منفی همراه با ever فعل کمکی have یا has باید منفی باشد. دقت کنید که ever در جملات مثبت به کار نمی رود. چه در جملات منفی و چه در جملات سوالی ever قبل از past participle آورده می شود.

Have you ever been abroad?
I haven’t ever been abroad.

کاربردهای never:

قید never را فقط در جملات منفی به کار می بریم. توجه کنید که never هیچ گاه در جملات مثبت و سوالی به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است که never خود به تنهایی معنی جمله را منفی می کند و فعل کمکی have و has همراه با این قید باید به صورت مثبت آورده شود.

I have never been to Dubai.

برای تاکید بیشتر می توان به جای never از never ever استفاده کرد:

I have never ever been to Dubai.

محل قرار گرفتن never نیز همیشه قبل از past participle می باشد.

کاربردهای before :

قید before را می توان در تمام جملات مثبت، منفی و یا سوالی به کار برد و محل قرار گرفتن آن همیشه انتهای جمله است.

Have you seen the bridge before?
I have seen the bridge before.
I haven’t seen the bridge before.

توجه کنید که yet و already را نمیتوان با هم و یا در کنار قیدهای دیگر در جمله استفاده کرد و همیشه تنها می آیند. ولی همانطور که در مثال ها نیز مشاهده می کنید ever و before را می توان همزمان در یک جمله به کار برد. همین طور never و before می توانند در یک جمله با هم مورد استفاده قرار بگیرند.

Have you ever been to China before?
I have never been to China before.
I haven’t ever been to China before.
Grammar Booster

مطلب اضافه شده در این قسمت سوالات اطلاعاتی با present perfect است. برای پرسیدن information questions با زمان ماضی نقلی از فرمول زیر تبعیت کنید:

What/Where/How … + have/has + past participle + باقی جمله ?

مثلا:

1. What have you done since your arrival?
I haven’t done much.
2. Where has she bought the book?
She has bought the book from the book store across the street.
3. How have you been?
I’ve been great.

زمانی که در مورد فاعل جمله با who سوال می پرسیم فرمول جمله کمی متفاوت است. البته اگر مفعول جمله مورد سوال باشد از همان فرمول بالا تبعیت می کنیم.

فرمول سوال با who برای فاعل جمله :

Who + has + past participle + باقی جمله ?

مثلا:

– Who has seen this movie?
I did.

توجه کنید که بعد از who (زمانی که فاعل جمله مورد سوال است) همیشه از has استفاده می کنیم.

اگر مفعول جمله را مورد سوال قرار بدهیم از همان فرمول کلی تبعیت می کنیم. مثلا:

– Who have you met already?
I have met Sarah and Jack.

دقت کنید که کلمه ی پرسشی when را با زمان ماضی به کار نمی بریم. به این خاطر که when زمان مشخصی در گذشته را مورد سوال قرار می دهد و همانطور که قبلا توضیح دادیم ماضی نقلی به زمان نامشخص در گذشته برمی گردد.
Writing Booster

اگر به خاطر داشته باشید در درس های پیشین راجع به جمله واره (clause) ی مستقل و وابسته توضیح کوتاهی دادیم. جمله ای که دارای فاعل و مفعول بوده و یک ایده ی کامل را پوشش می دهد و به نقطه ختم می شود یک جمله ی کامل به حساب می آید که به آن جمله واره ی مستقل نیز می گوییم. در جمله واره های مستقل در پایان جمله شنونده منتظر ادامه ی جمله نیست و جمله کامل است.

مثلا:

I took a lot of pictures on my vacation.
My camera was not very good.

هر دو جمله ی بالا مستقل هستند ولی گاها زبان آموزان سهوا آنها را پشت سر هم و بدون استفاده از نقطه در جمله ی اول به کار می برند. جمله ی زیر به دلیل عدم استفاده از نقطه پس از جمله واره ی مستقل اول، خطا است:

I took a lot of pictures on my vacation my camera was not very good.

به جمله ی بالا اصطلاحا run-on sentence گفته می شود که اشتباه است.

به دو شکل می توان خطای بالا را تصحیح کرد:

یکی اینکه بعد از جمله ی واره ی مستقل اول نقطه گذاشته و جمله را ختم کنیم. جمله ی دوم نیز باید با حرف بزرگ شروع شود. به شکل زیر:

I took a lot of pictures on my vacation. My camera was not very good.

دیگر اینکه بعد از جمله واره ی اول یک کاما گذاشته و جمله واره ی دوم را با یک coordinating conjunction (مثل and یا but) شروع کنیم. به شکل زیر:

I took a lot of pictures on my vacation, but my camera was not very good.

توجه کنید که اگر بین دو جمله واره ی مستقل (در صورت عدم استفاده از coordinating conjunctions) به جای نقطه کاما قرار دهیم باز هم خطا به حساب می آید. در صورت استفاده از کاما حتما باید از یک حرف ربط بین دو جمله استفاده کرد.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. narges :
    14 مرداد 98

    ممنونم عالی توضیح دادید

0