ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

از ضمایر شخصی یا Personal Pronouns برای جایگزین کردن اسامی استفاده می شود که قبلا اشاره شده اند. ضمایر شخصی را برای صحبت کردن در مورد خودمان یا دیگران استفاده می کنیم و میتوانند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله عمل کنند.

ضمایر شخصی فاعلی و مفعولی
از آنجا که در زبان فارسی از یک فرم از ضمایر شخصی برای هر دو حالت استفاده می شود یادگیری این ضمایر شاید در ابتدا کمی برای شما مشکل به نظر برسد. همانطور که از نام آنها بر می آید ضمایر شخصی فاعلی به جای فاعل جمله قرار می گیرند و به همین صورت ضمایر شخصی مفعولی به جای مفعول جمله قرار خواهند گرفت. جدول زیر حالت های مختلف ضمایر شخصی را به شما نشان می دهد.(ضمایر شخصی در زبان انگلیسی)

مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
فاعلی I -you -he- she -it- we- you- they
مفعولی me- you- him- her- it -us- you- them
فاعل جمله عموما فرد یا چیزی است که عمل را انجام می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

I play guitar

(من گیتار می نوازم.)

مفعول جمله عموما فرد یا چیزی است که کاری روی آن یا در مورد آن انجام می شود. به مثال زیر توجه کنید:

I love her

(من او را دوست دارم.)

جنسیت در ضمایر
در زبان انگلیسی تنها ضمیر سوم شخص مفرد دارای جنسیت است. برای افراد مذکر ضمیر he، مونث ضمیر she و اشیاء ضمیر it مورد استفاده قرار می گیرد. البته این قائده چند استثنا هم دارد.

در صورتی که برای حیوانات شخصیتی قائل باشیم، یا برای حیوانات خانگی که جنسیت مشخصی دارند از ضمیر he یا she استفاده می شود. البته در شرایط عمومی و زمانی که جنسیت حیوان مشخص نباشد یا به آن صرفا به عنوان یک حیوان اشاره شود از ضمیر it استفاده خواهد شد.(ضمایر شخصی در زبان انگلیسی)

 I’ve got a dog. Her name is Tom

(من یک سگ دارم. نام او تام است.)

Be careful, there’s a bee! It flew in through the window

(مواظب باش، آنجا یک زنبور است! آن از پنجره داخل شد.)

گاهی برای نشان دادن احساس بیشتر نسبت به ماشین، کشتی یا کشور از ضمیر she در مورد آنها استفاده می شود. در شرایط عمومی ضمیر it برای این موارد استفاده می شود.

 !Look at that old sailing boat in the harbour, isn’t it/she beautiful

(آن کشتی قدیمی را در بندر نگاه کن، زیبا نیست؟)

نکته: از ضمیر it برای نشان دادن وضعیت آب و هوا و ساختارهای گرامری غیر شخصی هم استفاده می شود.

It’s snowing

(برف می آید.)

برای درک بهتر (ضمایر شخصی در زبان انگلیسی) ویدئو زیر را مشاهده فرمایید.

چاپ نوشته
  • شهریار ت
  • هیچ
  • 763 بازدید
  • 27 دی 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0