آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

موضوعات گرامر زبان انگلیسی
اسامی اسامی جمع بستن اسامی اسامی ملکی
اسم جمع اسامی غیر قابل شمارش حرف تعریف
ضمیر  ضمایر شخصی ضمایر ملکی ضمایر انعکاسی
ضمایر نامعین ضمایر نسبی ضمایر اشاره

 

موضوعات گرامر زبان انگلیسی
زمان ها حال ساده گذشته ساده آینده با will حالت شرطی اول
حال استمراری گذشته استمراری آینده با going to حالت شرطی دوم
حال کامل گذشته کامل آینده استمراری افعال بی قاعده
حال کامل استمراری گذشته کامل استمراری آینده کامل

 

موضوعات گرامر انگلیسی
افعال افعال کمکی افعال مدال modal مصدر و اسم مصدر افعال عبارتی
حالت شرطی حالت امری حالت مجهول وجه وصفی فعل

 

موضوعات گرامر انگلیسی
بقیه بخش ها صفات ساختن صفات قیدها حروف اضافه

 

  • شهریار ت
  • 2,174 بازدید
  • 21 دی 97
0